Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Veldhoen Catering & Lunchverzorging, gevestigd te Barendrecht aan de Deventerseweg 56-58, hierna te noemen Veldhoen Catering.

Veldhoen Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haarklanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Veldhoen Catering, gevestigd te Barendrecht, hierna te noemen Veldhoen Catering.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Veldhoen Catering opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door Veldhoen Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2a Alle aanbiedingen van Veldhoen Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Veldhoen Catering van een opdracht, dan wel zodra Veldhoen Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Veldhoen Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekeningvan de opdrachtgever.

3c Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen.

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Veldhoen Catering alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverlet het recht van Veldhoen Catering op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.

5a Hoewel Veldhoen Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Veldhoen Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame.

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Veldhoen Catering te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van Veldhoen Catering juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Veldhoen Catering is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling.

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Veldhoen Catering.

7b Veldhoen Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7c Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient te geschieden in euro’s.

7d Veldhoen catering is gerechtigd om periodiek te factureren.

7e Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is dan een rente verschuldigd volgens het dan geldende rentepercentage. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder.

8a De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Veldhoen Catering.

8b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

8c De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, en verkrijgen van de eventueel benodigde vergunning(en) die nodig zijn voor het evenement op eigen en of openbaar terrein.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

9a Veldhoen Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
– handelingen of nalatigheid van Veldhoen Catering, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b Veldhoen Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

9c Veldhoen Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d Veldhoen Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen vanopdrachtgever of derden, die Veldhoen Catering onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Veldhoen Catering gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Veldhoen Catering het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Veldhoen Catering, zonder dat Veldhoen Catering tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Veldhoen Catering ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

11a Veldhoen Catering is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Veldhoen Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Veldhoen Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.

12a Ingeval Veldhoen Catering diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering,
telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de Arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijkeeisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies evenals kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Veldhoen Catering te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever

Artikel 13: Overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Veldhoen Catering.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht.

Op deze voorwaarden, evenals op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijke betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zullen Veldhoen Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden.

15a Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

15b Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die van toepassing was ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever.

15c De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.